Categorie
De la:
Pana la:
Reseteaza filtrele [x]

Pagini

Turism

Singurul obiectiv turistic existent pe teritoriul comunei Chiuieşti este Mănăstirea „Înălţarea Sfintei Cruci" Valea Căşielului.
Mănăstirea a fost construită în anul 1765 de Filip Pahonie Georgiu urmaş al voivodului Vaida Georgiu din Chiuieşti, ea a ars în incendiul din 1832, s-a construit alta ca urmare a activităţii călugărului blăjan Basiliu Bonifaciu Erdely.
După anul 1989 s-au deschis noi perspective vieţii monahale de pe Valea Căşielului atat de des şi de mult întreruptă.

27 March 2018
Economia

Potenţial economic
 
Agricultura constituie ocupaţia economică de bază pentru majoritatea populaţiei comunei Chiuieşti. Suprafaţa agricolă este de 6433 ha din care; teren arabil 1242 ha, fânaţ şi păşuni naturale 5191 ha . În comuna Chiuieşti creşterea animalelor are o deosebită importanţă pentru economia agrară locală.

27 March 2018
Istoricul localității

Evoluţia istorică a comunei
 
Populaţia acestei comuni se pierde în îndepărtata epocă a pietrei şi apoi a bronzului, când anul preistoric a găsit aici locuri prielnice de viaţă. Acest lucru poate fi dovedit de descoperirile arheologice care au scos la iveală aşchii de silix, topoare şi arme de vânîtoare datate din neoliticul mijlociu cu o vechime de 900-300 ani î.Hr. descoperiri făcute la hotarul satului Strîmbu cu judeţul Maramureş.
Primele documente scrise despre satele comunei Chiuieşti apar în secolul al XII-lea cînd sau organizat primele cancelarii şi arhive.
În ceia ce priveşte atestarea documentară cele mai vechi sate atestate documentar este satul Chiuieşti în a doua jumătate a secolului al XV-lea mai precis în anul 1467. În a doua jumătate a secolului al XVI-lea în anul 1588 sunt semnalate alte două localităţi Măgoaja şi Strămbu.
În anul 1956 sunt atestate 4 sate componente a comunei Chiuieşti, şi anume Huta, Dosul Bricii, Valea Căşielului şi Valea lui Opriş

27 March 2018
Relieful și vegetația

Cadru natural
Trăsătura caracteristică a cadrului natural o constituie predominant relieful deluros.
Relieful reprezintă un grad mare de fragmentare pe orizontală şi are altitudini care scad de la nord la sud. La baza versanţilor şi în terasa de luncă predomină materialele acumulative ( pietriş, nisp, mâluri)
Comuna Chiuieşti se încadrează în zona Dealurilor Ciceului iar în limita de nord se află Culmea Breaza (974 m), gaură deluroasă înaltă, cuprinde vârful Aruncaşul (788 m), Arţărişul (803 m), Alunişul (933 m).

Reţeaua hidrografică
Este reprezentată de Valea Sălătrucului cu afluenţii Valea Măgojii şi Valea Strîmbului.

Clima

Temperatura medie anuală în comuna Chiuieşti este de aproximativ 7,20 C prezintă variaţii lunare, anotimpuale şi anuale.

Vegetaţie
Vegetaţia zonală este reprezentată de păduri de foioase în principal şi pâlcuri de răşinoase pe versanţii nordici ale culmilor mai înalte. Cu sute de ani în urmă stejarul acoperea cea mai mare parte a dealurilor, însă după 1960 a fost defrişat, ocupând în prezent suprafeţe limitate.

Faună
Fauna este reprezentată de animale caracteristice zonei de interferenţă între dealuri şi munte.
În păduri întâlnim animale de interes cinegetic şi anume; mistreţul, căprioara, iepurele, vulpea,viezurele, lupul, veveriţa, ursul brun etc. Se întâlneasc numeroase specii de păsări cum ar fi; gaiţa, privighetoarea, ciocănitoarea, vrabia, piţigoiul, potârnichea.

Solurile
Răspândite sunt solurile brune de pădure şi brune podzolice a căror geneză este legată de existenţa pădurilor de foioase soluri care, în bună parte, arată semne de „ îmbătrânirea" prin deschiderea la culoare a orizontului de humus, ceia ce determină podzolirea lor.
Solurile aluviale sunt soluri ozonale, ele ocupând suprafeţele din cuprinsul luncii Sălătrucului.
Resursele naturale specifice acestei comune sunt resursele de vegetaţie reprezentate din păduri, păşuni şi fîneţe naturale.

27 March 2018
Cadrul geografic

Comuna Chiuieşti este aşezată pe paralela 450 17I 20II latitudine nordică şi meridianul de 230 52I 30II longitudine estică. Ea formează extremitatea de nord-nord-vest a judeţului Cluj.
Teritoriul aparţine Podişului Someşan subdiviziune a Depresiunii Transilvaniei, cuprinde Dealurile Ciceului iar în limita de nord se află culmea Breaza.
Teritoriul administrativ, desfăşurat pe o suprafaţă de 112 km.p şi cuprinde o populaţie de 2759 locuitori, hotarul nordic al comunei delimitează judeţul Cluj de judeţul Maramureş printr-un lanţ de dealuri împădurite parţial şi accesibile cu mijloacele de transport local.
În est comuna Chiuieşti este învecinată cu comunele Ciceu-Giurgeşti şi Negrileşti din judeţul Bistriţa-Năsăud, în partea de vest se învecinează cu satul Gostila din comuna Poiana Blenchii, judeţul Sălaj, iar în latura sudică se ănvecinează cu comuna Căşeiu, judeţul Cluj.
Comuna Chiuieşti cuprinde un număr de 7 sate după cum urmează;
-Chiuieşti, reşedinţa comunei
-Dosul Bricii
-Huta
-Măgoaja
-Strîmbu
-Valea Căşielului
-Valea lui Opriş

27 March 2018